Přehled poplatků a parametrů produktu

 
platný od 1. 12. 2016

pro smlouvy sjednávané od 1. 1. 2009

NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ A ŽÁDOSTÍ O ZMĚNU
sepsání nabídky / žádosti o změnu zdarma
zdravotní a finanční ocenění rizik zdarma
výpis ze zdravotní dokumentace do výše 250 Kč zdarma
provedení lékařské prohlídky do výše 1 000 Kč a dalších lékařských vyšetření zdarma
odvolání nabídky na uzavření pojistné smlouvy / na úpravu v programu InSpiral zdarma
MĚSÍČNÍ ADMINISTRATIVNÍ POPLATKY
běžné pojistné 35 Kč
jednorázové pojistné 5 Kč
MĚSÍČNÍ INKASNÍ POPLATKY
platba prostřednictvím SIPO, e-faktury, inkasem, příkazem k úhradě zdarma
inkasní poplatek pro platbu poštovní poukázkou 10 Kč
za měsíční platby 10 Kč
POPLATEK Z BĚŽNÉHO POJISTNÉHO
ze zaplaceného běžného pojistného
  • pro smlouvy sjednané do 30. 11. 2016
  • pro smlouvy sjednané od 1. 12. 2016
 
  • 3 %
  • 0 %
POPLATEK ZE ZAPLACENÉHO JEDNORÁZOVÉHO NEBO MIMOŘÁDNÉHO POJISTNÉHO
do 2 mil. Kč včetně 1,5 %
a nad 2 mil. Kč do 5 mil. Kč včetně 0,75 %
a nad 5 mil. Kč 0 %
Poplatek se vypočítá z celého jednorázového nebo mimořádného zaplaceného pojistného. Na část pojistného do 2 mil. Kč včetně se použije sazba 1,5 %, na část pojistného od 2 mil. Kč do 5 mil. Kč včetně se použije sazba 0,75 % a pro částku nad 5 mil. Kč není poplatek účtován.
PRAVIDELNÉ ZPRACOVÁVÁNÍ A ZASÍLÁNÍ
potvrzení o zaplacení jednorázového/mimořádného pojistného od 10 000 Kč zdarma
přehled stavu pojistné smlouvy zdarma
potvrzení o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění zdarma
ZPRACOVÁNÍ A ZASLÁNÍ NA ŽÁDOST KLIENTA
potvrzení o zaplacení jednorázového/mimořádného pojistného do 10 000 Kč zdarma
opravné potvrzení o zaplaceném pojistném (v případě opožděných plateb) pro potřeby daňového potvrzení zdarma
zřízení zajištění závazku (vinkulace nebo zástavní právo na smlouvě) zdarma
druhopis pojistné smlouvy / pojistky / dodatku 50 Kč
POPLATEK ZA ZMĚNY VE SMLOUVĚ
první změna v kalendářním roce zdarma
druhá a každá následná změna v kalendářním roce 100 Kč
každá změna realizovaná přes SERVIS 24 Internetbanking zdarma
POPLATEK ZA PŘEVOD PODÍLOVÝCH JEDNOTEK MEZI FONDY (REALOKACE)
první převod v kalendářním roce zdarma
druhý a každý následný převod v kalendářním roce 100 Kč
převod kapitálové hodnoty (nebo její části) z jednotlivých produktů PČS do fondů FLEXI životní pojištění zdarma
POPLATEK ZA SPRÁVU KAPITÁLOVÉ HODNOTY (MANAGEMENT FEE) – V % P. A. Z HODNOTY FONDU
garantovaný fond běžného
• smlouvy sjednané do 30.6.2016 0,5 %
• pro smlouvy sjednané od 1.7.2016 0 %
garantovaný fond jednorázového a mimořádného pojistného 0,5 %
podílové investiční fondy 0 %
PROVEDENÍ VÝPLATY ČÁSTI KAPITÁLOVÉ HODNOTY
kdykoliv v průběhu pojištění 100 Kč
do 15 dnů od připsání (alokace) mimořádného pojistného (vyjma vkladu zaměstnavatele), poplatek je účtován z vybírané částky (max. z částky do výše součtu mimořádných vkladů vložených 15 dnů před provedením výplaty) 5 %
výplata poštovní poukázkou 30 Kč
POPLATKY SPOJENÉ S POJISTNÝMI UDÁLOSTMI
první záloha na pojistné plnění na základě žádosti klienta zdarma
druhá a každá následná záloha na pojistné plnění na základě žádosti klienta 100 Kč
výplata pojistného plnění poštovní poukázkou 30 Kč
POPLATKY SPOJENÉ S UKONČENÍM POJISTNÉ SMLOUVY
Např.:
výpovědí kdykoliv v průběhu trvání,
pro neplacení pojistného,
vyplacením odkupného na žádost pojistníka,
zánikem pojistného zájmu či pojistného nebezpečí,
odstoupení od pojistné smlouvy ze strany pojistitele.
350 Kč
pro jednoho pojištěného
500 Kč
pro dvojici pojištěných
odstoupení od pojistné smlouvy ze strany pojistníka zdarma
výplata pojistného plnění poštovní poukázkou 30 Kč
ALOKAČNÍ POPLATKY
– Pro smlouvy sjednané od 1.12.2016, vč. realizovaných změn do pojistné smlouvy
je nákladovou položkou snížená tvorba kapitálové hodnoty v období prvních 60 měsíců trvání smlouvy (tzv. alokace), která je uplatňována na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného pojistného na rozdíl mezi novou a původní výší pojistného. Zaplacené běžné pojistné je snižováno o příslušné procento podle sjednané doby trvání smlouvy či podle zbývajícího počtu let od provedení navýšení.
 
Tabulka alokačních poplatků
trvání1. rok2. rok3. rok4. rok5. roktrvání1. rok2. rok3. rok4. rok5. rok
1 14% - - - - 11 21,8% 21,8% 21,8% 21,8% 21,8%
2 14,2% 14,2% - - - 12 23,6% 23,6% 23,6% 23,6% 23,6%
3 12,5% 12,5% 12,5% - - 13 25,4% 25,4% 25,4% 25,4% 25,4%
4 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% - 14 27,2% 27,2% 27,2% 27,2% 27,2%
5 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 15 29% 29% 29% 29% 29%
6 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 16 30,8% 30,8% 30,8% 30,8% 30,8%
7 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 17 32,6% 32,6% 32,6% 32,6% 32,6%
8 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 16,5% 18 34,4% 34,4% 34,4% 34,4% 34,4%
9 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 18,2% 19 36,2% 36,2% 36,2% 36,2% 36,2%
10 20% 20% 20% 20% 20% 20 a více 38% 38% 38% 38% 38%
 
– Pro smlouvy sjednané od 1.1.2014, vč. realizovaných změn do pojistné smlouvy
– Pro žádosti o změnu do pojistné smlouvy, sepsané od 1.4.2016, pro smlouvy sjednané od 1.1.2009 do 31.12.2013
je nákladovou položkou snížená tvorba kapitálové hodnoty v období prvních 36 měsíců trvání smlouvy (tzv. alokace), která je uplatňována na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného pojistného na rozdíl mezi novou a původní výší pojistného. Zaplacené běžné pojistné je snižováno o příslušné procento podle sjednané doby trvání smlouvy či podle zbývajícího počtu let od provedení navýšení.
 
Tabulka alokačních poplatků
trvání1. rok2. rok3. roktrvání1. rok2. rok3. rok
1 14% - - 11 54% 49,5% 5,5%
2 18% 10,5% - 12 58% 54% 6%
3 22% 15,5% - 13 62% 58,5% 6,5%
4 26% 20,5% - 14 66% 63% 7%
5 30% 25,5% - 15 70% 67,5% 7,5%
6 34% 29,5% 1% 16 74% 72% 8%
7 38% 33,5% 2% 17 78% 76,5% 8,5%
8 42% 37,5% 3% 18 82% 81% 9%
9 46% 41% 4% 19 86% 85,5% 9,5%
10 50% 45% 5% 20 a více 90% 90% 10%
 
Pro smlouvy sjednávané od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013
je nákladovou položkou snížená tvorba kapitálové hodnoty v období prvních 24 měsíců trvání smlouvy (tzv. alokace), která je uplatňována na zaplacené běžné pojistné po uzavření pojistné smlouvy a v případech zvýšení běžně placeného pojistného na rozdíl mezi novou a původní výší pojistného. Zaplacené běžné pojistné je snižováno o příslušné procento podle sjednané doby trvání smlouvy či podle zbývajícího počtu let od provedení navýšení.
 
Tabulka alokačních poplatků
trvání1. rok2. roktrvání1. rok2. rok
1 14% - 11 54% 49,5%
2 18% 9% 12 58% 54%
3 22% 13,5% 13 62% 58,5%
4 26% 18% 14 66% 63%
5 30% 22,5% 15 70% 67,5%
6 34% 27% 16 74% 72%
7 38% 31,5% 17 78% 76,5%
8 42% 36% 18 82% 81%
9 46% 40,5% 19 86% 85,5%
10 50% 45% 20 a více 90% 90%
PŘEDBĚŽNÉ KRYTÍ
Vztahuje se na úrazová rizika (vyjma pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin) platná ke dni počátku pojištění max. do této výše:
Pojištění dospělých osob
pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin
základní i doplňkové pojištění v součtu
300 000 Kč
pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče – úraz
za každý stupeň invalidity samostatně
300 000 Kč
pojištění pro případ smrti následkem úrazu 1 500 000 Kč
pojištění pro případ smrti následkem úrazu při dopravní nehodě 1 000 000 Kč
pojištění trvalých následků úrazu
v součtu za obě varianty
1 500 000 Kč
pojištění denního odškodného – úraz
v součtu za obě varianty
650 Kč/den
pojištění hospitalizace – úraz 650 Kč/den
připojištění úrazu k pracovní neschopnosti
v součtu za všechny sjednané varianty připojištění
650 Kč/den
Pojištění dětí
pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin 100 000 Kč
pojištění pro případ smrti následkem úrazu při dopravní nehodě 100 000 Kč
pojištění trvalých následků úrazu 1 500 000 Kč
pojištění denního odškodného – úraz 800 Kč/den
pojištění denního odškodného – úraz sprogresí 300 Kč/den
pojištění hospitalizace – úraz 1 000 Kč/den
PARAMETRY PRODUKTU
ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ U GARANTOVANÉHO FONDU JEDNORÁZOVÉHO A MIMOŘÁDNÉHO POJISTNÉHO (GB23)
garance minimálního zachování nominální hodnoty pro jednorázové a mimořádné pojistné
aktuální zhodnocení je vyhlašováno čtvrtletně na internetových stránkách pojistitele
ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ U GARANTOVANÉHO FONDU BĚŽNÉHO POJISTNÉHO
Pro smlouvy sjednané
od 1. 7. 2016 (GK12)
garance zhodnocení min. 0 % p. a.
Pro smlouvy sjednané
od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 (GH28)
garance zhodnocení min. 1,3 % p. a.
Pro smlouvy sjednané
od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015 (GC24)
garance zhodnocení min. 1,9 % p. a.
Pro smlouvy sjednané
od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2013 (GA22)
garance zhodnocení min. 2,4 % p. a.
POJISTNÉ
minimální běžné pojistné 300 Kč/měsíc
minimální mimořádné pojistné 500 Kč (neplatí pro příspěvek zaměstnavatele)
minimální výše výplaty kapitálové hodnoty smlouvy 1000 Kč
Pojistitel není povinnen vyplatit přeplatky pojistného do částky 20 Kč (včetně).
Maximální možná částka pojistného uhrazeného nad rámec sjednaného běžného pojistného je stanovena na 500 Kč ročně (bude připsána formou mimořádného pojistného do kapitálové hodnoty).
ANUITNĚ KLESAJÍCÍ POJISTNÁ ČÁSTKA
Klesání je možné nastavit dle úroku úvěru, a to v rozmezí od 0,5 do 20 % (s max. 2 desetinnými místy).
ŘÍZENÉ PROGRAMY INVESTOVÁNÍ
Od 1. 12. 2016 nabízí pojistitel Konzervativní program řízení investic, nebo Vyvážený program řízení investic, nebo Dynamický program řízení investic, Program CONSEQ.
ZAMYKÁNÍ VÝNOSŮ
Výnosy nad 3 % budou ze všech zvolených investičních fondů (i z řízených programů investování) 1x ročně převedeny do garantovaného fondu pro mimořádné pojistné. Minimální výše pro částky pro zamknutí výnosů je 20 Kč.
BONUSY
bonus za bezeškodní průběh 10 % z celkového rizikového pojistného za uplynulý pojistný rok, minimální výše připsaného bonusu je 20 Kč
bonus za věrnost ve výši 5 % z běžného pojistného uhrazeného v uplynulém pojistném roce. Minimální výše připsání bonusu je 20 Kč
rizikové rekreační sporty Limit na smlouvu max. 30 dnů v kalendářním roce. Návod pro aktivaci najdete na našem webu www.flexi.cz/sporty.
SLEVA ZA KOMPLEXNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ
Součet pojistných částek je stanoven v minimální výši 500 000 Kč
Vybraná pojistná rizika pro výpočet součtu pojistných částek:
– základní pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin,
– pojištění vážných nemocí a úrazů dospělého pojištěného,
Pro výpočet součtu pojistných částek vážných rizik platí následující pravidla:
– pojistné částky se sčítají společně přes obě dospělé pojištěné osoby (včetně základní pojistné částky pro případ smrti),
– pojištění sjednaná s klesající pojistnou částkou se započítávají jednou polovinou sjednané pojistné částky daného pojištění, a to po celou dobu trvání daného pojištění.
Sleva je uplatněna na rizikové pojistné následujících pojištění sjednávaných pro dospělého pojištěného:
– Základní pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin,
– Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin,
– Pojištění vážných nemocí a úrazů – základní/kompletní varianta,
– Připojištění na novotvary in situ,
– Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče (1., 2., i 3. stupeň invalidity) úraz/úraz nebo nemoc,
– Pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty.
Sleva bude uplatněna pro všechna výše uvedená rizika ve stejné výši. V průběhu trvání pojištění může být sleva různá podle aktuálně sjednaných rizik v jednotlivých letech.
Dle součtu pojistných částek vybraných rizik a výše uvedených pravidel je sleva následující:
• Suma PČ v rozsahu od 500 0000 Kč do 999 999 Kč – sleva 10 %
• Suma PČ v rozsahu od 1 000 000 Kč do 1 499 999 Kč – sleva 15 %
• Suma PČ v rozsahu od 1 500 000 Kč výše – sleva 20 %
INDEXACE
Úprava běžně placeného pojistného a pojistných částek se vztahuje na základní a doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin.
Aktuální přehled poplatků a parametrů produktu, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy, je k dispozici na Intranetu, Extranetu pojistitele, internetových stránkách pojistitele a na všech jeho obchodních místech.

Spočítat pojištění

Spočítejte si pojistku dle zadaných parametrů

Kalkulačka
Sjednat pojištění

Najděte nejbližší pobočku a sjednejte si schůzku.

Sjednat schůzku