Slovníček pojmů

 

Abyste byli finančnímu poradci plnohodnotným partnerem při jednání o pojistných podmínkách vaší smlouvy životního pojištění, ověřte si, že rozumíte základním pojmům v pojišťovnictví. Tady jsou některé z nich:

Běžné pojistné

Pojistné placené v pravidelných splátkách za dohodnuté období (např. měsíc, pololetí, rok) a ve výši, která je uvedena v pojistné smlouvě.

Čekací doba

Doba od počátku pojištění, po kterou pojišťovna při vzniku pojistné události nevyplácí pojistné plnění. Platí jen pro některá rizika a pouze z důvodu nemoci (např. u pojištění hospitalizace z důvodu nemoci je čekací doba dva měsíce).

Denní odškodné

Částka, kterou pojišťovna vyplatí pojištěnému za každý den doby léčení úrazu. Maximální počet vyplacených dnů u úrazu vychází z oceňovacích tabulek pojišťovny a může se lišit od skutečné doby léčení.

Dožití

Okamžik, ve kterém se pojištěný dožije konce doby, na kterou pojištění sjednal. Tímto okamžikem pojištění končí.

Individuální konec pojištění

Nastavení konce pojištění jednotlivých rizik před termínem, kterému je sjednán konec pojistné smlouvy. Používá se např. u velmi vážných onemocnění a invalidity a výrazně snižuje cenu pojištění.

Jednorázové pojistné

Pojistné stanovené na celou dobu trvání pojištění. Po provedení platby se už žádné další pojistné neplatí.

Kapitálová hodnota pojistné smlouvy

Součet hodnot jednotlivých fondů sjednaných v pojistné smlouvě a hotovosti vyjádřené v Kč.

Mimořádné pojistné

Pojistné vložené do pojištění nad rámec řádného pojistného dohodnutého v pojistné smlouvě. Využívá se například, pokud chce pojištěný zvýšit kapitálovou hodnotu smlouvy nebo maximalizovat daňový odpočet z pojištění (až 12 000 Kč ročního pojistného je osvobozeno od daně z příjmů).

Obmyšlená osoba

Fyzická nebo právnická osoba uvedená v pojistné smlouvě, které pojišťovna v případě smrti pojištěného vyplatí pojistné plnění bez dědického řízení. Tuto osobu si klient určí sám.

Odbytné/odkupné

Částka vyplacená při předčasném ukončení pojistné smlouvy.

Oceňovací tabulky

Každá pojišťovna má své vlastní oceňovací tabulky s detailním popisem možných pojistných událostí pro případ úrazu. Tabulky obsahují procentuálně vyjádřené trvalé následky úrazu a limity pro maximální počet dní léčení konkrétních úrazů, které pojišťovna proplácí jako denní odškodné.

Pojistitel

Pojišťovna, která nabízí klientům pojistnou ochranu za pojistné a která vyplácí pojistné plnění v případě pojistné události.

Pojistná částka

Nejvyšší možná částka, kterou pojišťovna při pojistné události vyplatí. Sjednává se pro každé riziko zvlášť podle potřeb pojištěného. Při dožití se konce smlouvy může výplata přesáhnout maximální výši pojistné částky díky podílům na výnosech a na zisku pojišťovny.

Pojistná doba

Doba, na kterou se uzavírá pojistná smlouva (např. 20 let). Během této doby platí klient pojistné a pojišťovna má povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události.

Pojistná smlouva

Právní dokument v písemné podobě, na jehož základě vzniká pojištění. Dokument vychází z nabídky pojistné smlouvy, kterou pojistník sjednal se zprostředkovatelem.

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost označená v pojistné smlouvě, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout dohodnuté plnění (např. při úrazu, nemoci, úmrtí).

Pojistné

Cena pojištění za služby, které poskytuje pojistitel pojištěnému.

Pojistné krytí

Veškerá rizika zahrnutá v pojistné smlouvě, detailně popsaná v pojistných podmínkách. Pojistné podmínky obsahují všechna rizika, při jejichž vzniku má pojišťovna povinnost plnit, a také výluky, kdy pojišťovna neposkytne plnění či plnění krátí.

Pojistné období

Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné (např. měsíc, čtvrtletí, rok).

Pojistné plnění

Částka vyplacená pojišťovnou při vzniku pojistné události.

Pojistné plnění s progresí

Pojistné plnění u rizika trvalých následků úrazu a denního odškodného. Přesný výpočet každá pojišťovna uvádí v pojistných podmínkách. Příklad: U trvalých následků úrazu do 25 % tělesného poškození vyplatí pojistitel příslušné procento z pojistné částky, do 50 % tělesného poškození vyplatí pojistitel příslušné procento z dvojnásobku pojistné částky.

Pojistné podmínky

Soubor práv a povinností účastníků pojištění, který vychází ze zákona o pojišťovnictví a občanského zákoníku. Obsahuje zejména důležité informace o vzniku, trvání a zániku pojištění a o rizicích, které se pojišťovna zavazuje krýt. Pojistné podmínky obsahují také rizika, která jsou z pojištění vyloučena (výluky).

Pojistník

Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu. Pojistník nemusí být současně pojištěný. Například u dětského pojištění je pojistníkem rodič, pojištěným je dítě.

Pojištěný

Osoba, na jejíž život a zdraví se pojištění vztahuje.

Předběžné krytí

Období po sjednání nabídky pojistné smlouvy, kdy ještě není platná pojistná smlouva, ale pojištěný už je chráněn. Platí od třetího dne po podpisu nabídky pojistné smlouvy, která má sjednaný počátek pojištění od následujícího měsíce.

Riziková skupina

Zařazení pojištěného podle povolání a sportovní či jiné zájmové činnosti do pojištění. Čím rizikovější povolání (zájmovou / sportovní činnost) pojištěný vykonává, tím má pojištění dražší.

Výluky

Rizika, která nelze v rámci pojištění pojistit. Výluky jsou součástí pojistných podmínek.

Spočítat pojištění

Spočítejte si pojistku dle zadaných parametrů

Kalkulačka
Sjednat pojištění

Najděte nejbližší pobočku a sjednejte si schůzku.

Sjednat schůzku